شرکت تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمانی به معنای کلیه خدمات جانبی برای تأمین تأسیسات و تجهیزات برای تأسیسات است که توسط پیمانکار تحت قرارداد ارائه می شود. به عنوان مثال، حمل و نقل و ارائه بیمه ها یا سایر موارد مشابه، بازرسی، تسریع، آماده سازی محل (شامل تهیه و استفاده از تجهیزات پیمانکار و تامین کلیه مصالح ساختمانی مورد نیاز)، نصب، آزمایش، پیش راه اندازی، راه اندازی، عملیات، تعمیر و نگهداری، ارائه دستورالعمل های عملیاتی و نگهداری، آموزش و غیره.